smarek

Temat: Na podstawie wybranych przykładów omów środki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w dramacie.


Bibliografia podmiotu:

Ibsen H., Dzika kaczka, Kraków 2005.
Sofokles, Antygona, Kraków 2004.
Szekspir W., Sen nocy letniej, Kraków 2004.
Wyspiański S., Sędziowie, Kraków 2005.

Bibliografia przedmiotu:

1. Adair J., Komunikacja, [przekł. z ang. Ewa Czerwińska], Warszawa 2000.
2. Leathers D. G., Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, [przekł. z ang. Magdalena Trzcińska], Warszawa 2007.
3. Łotman J., Semiotyka sceny, "Dialog" 1984, nr 11.
4. Pease A., Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, [przekł. z ang. Piotr Żak], Kielce 2001.
5. Problemy teorii dramatu i teatru. T. 1 i 2, wybór i oprac. Janusz Degler, wyd. 2 zm. i uzup., Wrocław 2003.
6. Sławomira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze, oprac. i red. L. Karczewski, I. Lewkowicz, M. Wójcik, Łódź 2003.
7. Słownik terminów literackich, red, J. Sławiński, Wrocław 1988.


Plan wypowiedzi:

1. Komunikacja
• Schemat komunikacji
• Podział komunikacji
• Elementy komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
2. Dramat jako rodzaj literacki
• Historia dramatu
• Cechy charakterystyczne
• Podział na gatunki
3. Komunikacja w dramacie
• Werbalna
• Pozawerbalna
• Schematy komunikacji w dramacie (Nadawca – Komunikat – Odbiorca)
a. Aktor – spektakl - widz
b. Aktor/postać – spektakl – aktor/postać

4. Wnioski
• Dialogi – ‟w dramacie mówić znaczy działać”, działaniowy charakter dialogu dramatycznego
• Didaskalia – słowo odautorskie